Pressmeddelanden från Umeå universitet

Tid Tillsammans uppskattas av patienter
i psykiatrisk heldygnsvård

[2018-06-05] Att personalen umgicks med patienterna i gemensamma aktiviteter en timme per dag utan att samtidigt ha andra arbetsuppgifter gjorde att patienterna kände sig mer sedda och gav dem hopp om återhämtning. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Jenny Molin undersökt hur patienter och personal beskriver vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård.

– Patienterna beskriver hur samspelet med personalen påverkar vardagslivet på avdelningarna. Tillitsfulla interaktioner kompenserade för en innehållsfattig miljö och ett förvirrande vårdinnehåll, säger Jenny Molin, doktorand vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Vidare undersökte Jenny Molin införandet av en omvårdnadsintervention som heter Tid Tillsammans. Den är genomförd på tre psykiatriska avdelningar inom två landsting i norra Sverige. Avhandlingen är den hittills enda studien av denna omvårdnadsintervention.

Tid Tillsammans innebär att personalen en timme om dagen fokuserar på gemensamma aktiviteter med patienterna utan att samtidigt ha andra arbetsuppgifter. Valet av aktiviteter utgick ifrån patienternas önskemål och kunde handla om  att promenera tillsammans, lägga pussel, måla och spela pingis. Det visade sig att det var möjligt att genomföra Tid Tillsammans  genom att disponera om befintliga resurser, det behövdes varken dyra investeringar eller mer personal.

– Med gemensamma aktiviteter kan relationer som bygger på ömsesidighet och engagemang utvecklas mellan patienter och personal. Sådana relationer betonas inom återhämtningsorienterad psykiatrisk omvårdnad och bör värderas och belysas inom psykiatrisk heldygnsvård för att balansera förhållandet mellan medicinsk återhämtning och personlig återhämtning, säger Jenny Molin.

Patienterna beskrev genomgående Tid Tillsammans positivt. De upplevde sig sedda som människor bland andra människor, och det bidrog till hopp om återhämtning. När den inte genomfördes, beskrev man det istället som att det skapade känslor av distans till personalen. Resultaten visade även att Tid Tillsammans kan ha potential att minska upplevd stress och samvetsstress bland personal och öka deras nöjdhet i mötet med patienterna. Underlaget till avhandlingen består av data som samlats in från personal och patienter inom psykiatrisk heldygnsvård vid tre psykiatriska kliniker i två landsting. Det handlar om såväl individuella intervjuer som gruppdiskussioner, enkäter, loggböcker och deltagande observationer.

Jenny Molin är uppvuxen i Umeå och Örnsköldsvik och har tidigare själv arbetat som specialistsjuksköterska på psykiatrisk akutmottagning.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Jenny Molin
Telefon: 090-786 95 91
E-post: jenny.molin@umu.se
Pressbild på Jenny Molin för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson.

Om disputationen

Jenny Molin, Institutionen för omvårdnad, försvarar fredag 8 juni sin avhandling med titeln: Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv. (Engelsk titel: Time Together, a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care. Patient and staff perspectives) Fakultetsopponent: Professor Owe Hellzén, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet. Huvudhandledare: Britt-Marie Lindgren. Tid: Kl. 09.00-12.00. Plats: Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet.

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid292385


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar